Privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid

Inleiding

 

Blue Belgium BVBA, met maatschappelijke zetel te 7170 Manage, rue Cense de la Motte, 47 en waarvan het ondernemingsnummer BE0457.160.505 is, respecteert de privacy en garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van derden met wie zij in contact staat.

Bepaalde gegevens die door Blue Belgium worden verzameld en verwerkt, maken het mogelijk om personen te identificeren en worden daarom als persoonsgegevens beschouwd.

Dit document beschrijft het privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid van Blue Belgium en de behandeling van persoonsgegevens door Blue Belgium.

Deze privacy-en vertrouwelijkheidsverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die Blue Belgium over u verzamelt en verwerkt.

U gaat akkoord met de toepassing van deze privacy- en vertrouwelijkheidsverklaring in het kader van het gebruik van de website Bluebelgium.be en de platformen waarop Blue Belgium actief is (bv. sociale netwerken) alsook in het kader van uw relatie met Blue Belgium.

Blue Belgium behoudt zich het recht voor om deze privacy- en vertrouwelijkheidsverklaring ten allen tijde te wijzigen. De versie die op de website Bluebelgium.be gepubliceerd is, heeft voorrang.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Onderstaande gegevens kunnen op verschillende manieren door Blue Belgium worden verzameld:

 

Gegevens die u direct communiceert

 • Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), geboortedatum, geslacht;

 • Financiële gegevens: bankrekening (IBAN/BIC), naam van de rekeninghouder;

 • Logingegevens: gebruikersnaam, paswoord, datum en tijdstip van verbinding en verbreking, toegang tijdens de verbindingsperiode (bezochte pagina's), locatiegegevens en informatie geregistreerd door cookies op de website bluebelgium.be;

 • Informatie met betrekking tot de diensten van Blue Belgium die u via de website Bluebelgium.be, via andere internetinterfaces zoals sociale netwerken, via de post of via e-mail verstuurt;

 • Andere gegevens die door u worden gecommuniceerd of gedeeld via dezelfde kanalen, zoals tekst, afbeeldingen, video's of geluidsopnamen.

 

Gegevens uit andere bronnen

Blue Belgium kan ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken die verkregen zijn door de aankoop of huur van gegevens van gespecialiseerde leveranciers, van openbare bronnen of via sociale netwerken of andere internetplatforms. Het privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid van deze tussenpersonen geldt zowel voor u als voor Blue Belgium.

De website van Blue Belgium en andere platformen die door Blue Belgium worden beheerd (bv. sociale netwerken) kunnen linken naar andere websites die een eigen privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid hebben. Blue Belgium neemt geen verantwoordelijkheid voor deze sites en hun privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid.

U bent op geen enkel moment en op geen enkele manier verplicht om persoonlijke gegevens aan Blue Belgium mee te delen. Het bezoek aan de website Bluebelgium.be of de relatie die u onderhoudt of wenst te onderhouden met Blue Belgium, vereist echter de mededeling en de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Indien van toepassing, wordt het verzamelen en verwerken van deze gegevens beperkt tot de behoeften van deze relatie.

 

Minderjarigen

Blue Belgium verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen.

Indien dergelijke gegevens toch te goeder trouw worden verzameld door Blue Belgium, zal deze laatste ze verwijderen zodra ze zich bewust wordt van hun aard.

Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking door Blue Belgium van de persoonsgegevens die u naar haar toestuurt, is bestemd voor één of meerdere volgende doeleinden:

 • het sluiten en uitvoeren van een commerciële, dienst-, tewerkstellings-, onderaannemings- of andersoortige overeenkomst in het kader van een economische relatie tussen u en Blue Belgium ;

 • de realisatie van het bedrijfsdoel van Blue Belgium;

 • de naleving van de wetgeving waaraan Blue Belgium onderworpen is;

 • de verbetering en optimalisering van de diensten van Blue Belgium, de website Bluebelgium.be en andere platformen waarop Blue Belgium aanwezig is (sociale netwerken bijvoorbeeld), de veiligheid in het algemeen en die van de voormelde websites en platformen;

 • de verbetering en optimalisering van de marketing- en commerciële activiteit van Blue Belgium;

 • andere doeleinden waarvoor een specifieke vergunning vereist is;

 • de verwerking van persoonsgegevens is passend en beperkt tot het doel of de doeleinden waarvoor zij is bestemd.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

 

Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien dit wettelijk verplicht is of indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van een hierboven omschreven doel. Derden kunnen overheidsdiensten, leveranciers, partners of andere Blue Belgium-medewerkers zijn.

Blue Belgium zorgt ervoor dat de verwerking van persoonsgegevens die aan derden worden meegedeeld, beperkt blijft tot de noodzaak van het nagestreefde doel of de wettelijke beperking waaraan het onderworpen is. Blue Belgium zorgt er ook voor dat deze gegevens voldoende worden beschermd door de derden aan wie ze worden meegedeeld.

Uw rechten

 

U heeft ten allen tijde het recht om de persoonlijke gegevens die Blue Belgium over u heeft in te zien, te verbeteren of te laten verwijderen.

U hebt ook het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gebruik (bijv. commercieel) of tegen de mededeling ervan aan derden.

Bovenvermelde rechten zijn beperkt door het wettelijk en reglementair kader waaraan Blue Belgium gebonden is. Om deze rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met Blue Belgium per post, geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van het bedrijf, of per e-mail, geadresseerd aan info@bluebelgium.be.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Beveiliging van persoonsgegevens

Blue Belgium neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van de persoonlijke gegevens in haar bezit te garanderen. Zij zal er zorg voor dragen om diefstal of openbaarmaking te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, wijziging of verwijdering van persoonlijke gegevens.

Bewaring van persoonsgegevens

Blue Belgium bewaart enkel de persoonsgegevens zolang als nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verzameld te verwezenlijken, rekening houdend met de wettelijke- en reglementaire beperkingen.

Contact

Blue Belgium BVBA
Rue Cense de la Motte, 47 
7170 Manage

Bedrijfsnummer: BE0457.160.505
RPR Charleroi

info@bluebelgium.be
067 550 230