Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website bluebelgium.be

Artikel 1 - Algemeen

 

De bepalingen in dit document, hierna de Algemene Gebruiksvoorwaarden genoemd, regelen het gebruik van de website bluebelgium.be, hierna de Site genoemd.

Blue Belgium BV, met maatschappelijke zetel te 7170 Manage, rue Cense de la Motte, 47 en waarvan het ondernemingsnummer BE0457.160.505 is, is de auteur en de eigenaar van de Site.

Verzoeken en opmerkingen met betrekking tot de Site kunnen per e-mail worden verzonden naar info@bluebelgium.be.

De toegang tot en het gebruik van de Site impliceert de automatische en onherroepelijke aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de onvoorwaardelijke naleving ervan.

De toegang tot en het gebruik van de Site creëert geen enkele samenwerkingsovereenkomst met Blue Belgium.

Indien een van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet van toepassing is of in strijd is met een wettelijke bepaling, heeft deze nietigheid geen invloed op de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Blue Belgium worden gewijzigd zonder dat Blue Belgium hiervan op de hoogte hoeft te worden gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hen te raadplegen voor een nieuw gebruik van de Site.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van de website bluebelgium.be en op de andere internetactiviteiten van Blue Belgium, zoals de aanwezigheid op een sociaal netwerk. De Algemene Voorwaarden en de andere contractuele bepalingen van Blue Belgium blijven volledig van toepassing in de contractuele relaties die Blue Belgium onderhoudt met zijn klanten of enige andere derde partij.

Blue Belgium behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Site eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te verhinderen aan elke persoon die zich niet houdt aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 - Toegang tot de site

Blue Belgium verzekert de toegang tot de site 7 dagen per week en 24 uur per dag. Zonder zich te moeten verantwoorden, kan Blue Belgium de toegang tot de Site op elk moment opschorten voor onderhoud, updates, in geval van een storing of om een andere technische reden.

Blue Belgium wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit een opschorting van de toegang tot de Site.

Artikel 3 - Intellectuele eigendom

 

De teksten, grafieken, lay-out, foto's, illustraties en creaties alsook de structuur, de presentatie, de logo's en alle andere elementen waaruit de Site bestaat, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Blue Belgium of zijn dienstverleners. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, databankrechten en merkrechten.

Het is verboden om de bovengenoemde onderdelen van de Site te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, te communiceren, te vertalen, te verspreiden, te reproduceren, te publiceren, een licentie te verlenen, over te dragen of te verkopen zonder de voorafgaande toestemming van Blue Belgium.

Elke inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten zal aanleiding geven tot civiele en strafrechtelijke vervolging.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

 

De Site publiceert algemene informatie met betrekking tot de activiteiten van Blue Belgium.

De informatie, producten en diensten die op deze Website worden gepresenteerd, kunnen inhoudelijke onjuistheden of typefouten bevatten. Blue Belgium geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid van de informatie die op de Site wordt aangeboden.

Blue Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website en de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of het nu gaat om exploitatieverliezen, winstderving of verlies van kansen, zelfs indien deze het gevolg zijn van een ernstige of niet-ernstige, eenmalige of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website of door de ontoegankelijkheid ervan, computervirussen, computercriminaliteit, hacking, zelfs indien Blue Belgium hiervan op voorhand op de hoogte werd gebracht.

Blue Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de gegevens of het materiaal van de gebruiker tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of tijdens de overdracht van bestanden en computerprogramma's die de Website vormen. In het bijzonder wijst Blue Belgium alle aansprakelijkheid af in geval van overdracht van computervirussen via de Website.

Blue Belgium draagt zorg voor het voorkomen van frauduleus gebruik van de infrastructuur die wordt ingezet voor het gebruik van de Website. Bijgevolg kan Blue Belgium niet aansprakelijk worden gesteld in geval van inbraak in haar computersystemen of die van haar dienstverleners, zowel voor rechtstreekse als onrechtstreekse schade of voor het plunderen van gegevens die daaruit kunnen voortvloeien.

Article 5 – Traitement des données à caractère personnel

Zie het privacy- en vertrouwelijkheidsbeleid

Artikel 6 - Externe links en gegevens

 

De Site verwijst naar pagina's van externe websites.

De publicatie van deze links op de Site houdt geen enkele aansprakelijkheid in van Blue Belgium met betrekking tot de inhoud of de technische kenmerken van de sites waarnaar deze links verwijzen.  De pagina's van deze sites blijven de enige verantwoordelijkheid van hun eigenaars en auteurs.

De opname van deze links houdt geen enkele goedkeuring in van Blue Belgium van de inhoud van de sites waarnaar ze verwijzen.

Blue Belgium kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verwerking van de persoonsgegevens die afkomstig zijn van de sites waarnaar deze links verwijzen.

Artikel 7 - Toepasselijk recht en bevoegdheid

Geschillen met betrekking tot de Site en het gebruik ervan of die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan het Belgische recht en worden uitsluitend behandeld voor de rechtbanken van Charleroi. Alleen deze rechtbanken kunnen worden aangeklaagd voor dagvaardingen tegen Blue Belgium.

In geval van weigering om de Algemene Gebruiksvoorwaarden na te leven, bestaat het enige verhaal erin de Site niet meer te gebruiken.